Privacybeleid van Digitale Fotolijst winkel FOTOLIJST.INFO

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Ook heeft u recht op inzake, aanpassing of het verwijderen (voor zover wettelijk toegestaan) van de gegevens die wij van u verzamelen.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 2 juni 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld en welke partijen ook toegang hebben tot deze gegevens. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Digitale Fotolijst voor praktijkruimte

Doel

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens met het doel om bestellingen te verwerken, waaronder namen, contactgegevens, adresgegevens, mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens. Wij verzamelen ook gegevens via cookies en soortgelijke traceringstechnologieën om het gedrag van bezoekers op onze website te monitoren, zodat we de bezoekerservaring op onze website en in e-mails kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door geschikte productaanbevelingen te doen. Wij gebruiken de gegevens die wij verzamelen alleen voor legitieme doeleinden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Uw Aankoop

Wanneer u een artikel bij ons aankoopt dan vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken om een factuur te kunnen maken en uw aankoop aan u te kunnen verzenden. Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw bestelling te kunnen afhandelen. De gegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van Santu (http://www.santu.com/) die het bestel en betaalproces voor ons verzorgt. Het bestelproces maakt gebruik van SSL-encryptie en de gegevens worden opgeslagen in een beveiligde dataopslag.

Wij nemen deze gegeven daarna over om een factuur en zending te kunnen aanmaken. Hiervoor verwerken wij uw gegevens die wij per mail ontvangen in onze facturatie software. Wij bewaren uw gegevens op onze lokale computer, in een cloud backup en op onze mailserver. Voor onze cloud en maildiensten maken wij gebruik van Microsoft Office365. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Afhandeling van uw betaling

Wij maken gebruik van een aantal betaaldiensten, die de betaling van uw bestelling voor ons verwerken. De gehele bestelling en betaling loopt via de servers van Santu (http://www.santu.com/) en is beveiligd met SSL-encryptie.

iDeal – ING Bank

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de iDeal betaaldienst van de ING Bank (http://www.ing.nl/). De ING verwerkt uw naam en betaalgegevens, in combinatie met ons ordernummer. De ING verwerkt uw betaling namens u en heeft daarvoor een eigen privacy beleid, wat voldoet aan wet en regelgeving.

Pay.nl

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Pay.nl (http://www.pay.nl/). Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl ’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PayPal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de PayPal betaaldienst (http://www.paypal.com/). PayPal verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en betaalgegevens, in combinatie met ons ordernummer. De PayPal verwerkt uw betaling namens u en heeft daarvoor een eigen privacy beleid, wat voldoet aan wet en regelgeving.

 

Verzenden van uw bestelling

PostNL/DHL – Shops United

Voor het bezorgen van uw bestelling, maken wij gebruik van de diensten van PostNL en/of DHL. Wij verzorgen deze diensten via Shops United (http://www.shops-united.nl/). Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens en mailadres delen. Shops United gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Shops United stelt u gegevens ter beschikking aan de bezorgdiensten. De bezorgdiensten kunnen zullen uw gegevens zo nodig verstrekken aan onderaannemers die zij inschakelen voor bezorging.

 

Cookies en meta-data

Onze website maakt gebruik van cookies om de weergave van de website te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Onze website activiteiten, bezoekersaantallen en gegevens over de herkomst van de bezoeker worden door onze hosting provider EasyHosting (http://www.easyhosting.nl/) en Google Analytics (www.google.com) opgeslagen te behoeve van de analyse van het gebruik van onze website door bezoekers. De Google Analytics gegevens worden alleen gedeeld met andere Google diensten die wij gebruiken, zoals Google AdWords. Uw IP adres wordt anoniem verwerkt door Google Analytics. EasyHosting en Google hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik te voorkomen.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige (administratieve) verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van een overeenkomst of wettelijke verplichting.

Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonlijke gegevens geopenbaard zijn, zullen wij direct contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit. De personen van wie persoonlijke gegevens zijn geopenbaard zullen ook op de hoogte worden gebracht via hun geregistreerde e-mailadres.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een verzoek tot verwijderen van uw gegevens. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij in onze boekhouding uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt.

Recht op verwijderen

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten verwijderen. Gegevens die wij van u bewaren om te kunnen voldoen aan onze wettelijke administratieve verplichtingen, kunnen wij helaas niet verwijderen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat uw gegevens zijn verwijderd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte via het ons bekende e-mailadres.

 

Contactgegevens

FOTOLIJST.INFO
Brandenburg 1
2135 CJ HOOFDDORP

Alle privacy vragen: info@fotolijst.info